Adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.

1. Általános tudnivalók

A Vision-Express a kártyabirtokosok adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít.

Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

2. A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói

személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

3. Személyes adatok felvétele, felhasználása, kezelése, az adatkezelés célja

A Vision-Express kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, E-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérésére van szükségünk.

Adat – más, kifejezetten célhoz kötött hozzájáruló nyilatkozat hiányában (így különösen: DM levelek küldése) – kizárólag a szolgáltatásaink biztosítása és fejlesztése céljából, így a megrendelések teljesítése (arról történő értesítés), a megrendelés megtörténtének, teljesítésének és annak megfelelőségének igazolása, ellenőrzése, esetleges reklamációs ügyintézés, illetve a számlázás biztosítása és a megkötött szerződések bizonyítása.

Amennyiben önkéntes elhatározásából külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy rendelkezésre bocsátott adatait DM küldemények (azaz reklámküldemények) megküldése (postai úton, sms-ben, vagy e-mail útján)  érdekében használjuk, úgy az adatkezelés célja ezen küldemények megküldése.

A kezelt adatok köre (amely adatok közül az érintett választása szerinti adatok kerülnek megadásra): név; leánykori név; anyja neve; állandó lakhely; telefonszám; levelezési cím; e-mail cím; szükség esetén a vényadatok (születési hely; születési idő)

Társaságunk a megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulásával történhet.

Társaságunk nem ellenőrzi a megadott személyes adatok valódiságát. A megadott adatok megfelelősége az érintett felelőssége.

4. Az adatkezelés jogalapja, időtartama

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, azzal, hogy a látásvizsgálati lap (orvosi vény) esetén a jogkezelés alapja 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 30.§ (7.) bekezdés (mely esetében az adattárolás időtartama: a termék kiadásától számított 5 év)

Az adatkezelés időtartama: A személyes, nem kötelező adatok kezelése azok önkéntes megadásától azok törléséig tart. Társaságunk törli a megadott adatokat az arra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat visszavonását követő 25 napon belül.

Vásárlás esetén a számlázási adatok a jogszabály kötelező rendelkezése alapján 8 évig megőrzésre kerülnek.

Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. A Vision-Express a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.

A Vision-Express az Ön személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

5. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Társaságunk a kezelt adatokat nem továbbítja más, harmadik személy részére. Adatfeldolgozást  – az adatfeldolgozóval fennálló szerződés időtartama alatt – az alábbi cég(ek) végez (nek) Társaságunk számára:

Crane Kft. (1138 Budapest Révész út 27-29. Tel.: 06-1-236-5530) – adattisztítás céljából

Campaign (Direct Services Gütersloh GmbH (An der Autobahn 300 Postfach 190703 D-33333 Gütersloh Phone: +49 (0) 5241 80-7537) – ezen cég által biztosított rendszerrel történik az adatok rendszerezése, kiértékelése, a kampányok indítása

6. Az adatok megismerésére jogosultak köre, adatkezelő személye

A kezelt adatok kizárólag Társaságunk azon munkavállalói részéről kerülnek megismerésre, akik az adott célhoz kötötten szükségszerűen meg kell ismerjék az adatokat (így az adott teljesítéssel kapcsolatba kerülő bolti munkatárs, vevőpanasz esetén az azt intéző vevőszolgálati munkatárs, reklámküldemény esetén a reklámot elindító marketing munkatárs, számlázással kapcsolatosan pedig az azzal foglalkozó pénzügyi munkatárs).

7. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás – személyes adatok védelme

A Vision-Express mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak a Vision-Express azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében a Vision-Express mindent elkövet az adatok biztonságos kezelése érdekében.

A Vision-Express kiemelten fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelmét, és az ahhoz fűződő jogok tiszteletben tartását.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen látogató nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes látogató a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez.

A 16. életévét betöltött kiskorú látogató önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Társaságunk a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Társaságunk informatikai  rendszere  és  hálózata  egyaránt  védett  a számítógéppel  támogatott  csalás,  kémkedés,  tűz  és  árvíz, továbbá  a  számítógépvírusok,  a  számítógépes  betörések ellen.

8. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Ön bármikor kérhet felvilágosítást a Vision-Express által kezelt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok Vision-Express adatbázisából való törlését postai úton a következő címre küldve: GrandVision Hungary Kft. 1525 Budapest, Pf.: 119, valamint a vevoszolgalat@vision-express.hu email címen.

9. Direkt Marketing

A Vision-Express nem küld kéretlen levelet látogatóinak. A kifejezett hozzájárulásával Ön beleegyezett abba, hogy adatai a Vision-Express adatbázisába kerüljenek, és azokat Vision-Express a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további engedélyezés nélkül felhasználhassa. Hozzájárulása megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Vision-Express közvetlen üzletszerzés céljából postai, illetve elektronikus úton (E-mail, SMS, MMS) reklámot továbbítson, valamint hogy adatait közvélemény- és piackutatás céljából saját szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja. Az adatszolgáltatás önkéntes, és megfelelő jogi tájékoztatás birtokában történik. Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül ingyenesen visszavonja a Vision-Express postafiók címére postai úton vagy személyesen, illetve a vevoszolgalat@vision-express.hu e-mail címre küldött bejelentéssel.

10. “Cookie”-k

A weboldalainkon gyűjtött személyes adatok mellett előfordulhat, hogy személyes adatnak nem minősülő információt, adatot, véleményt kérünk Öntől, melyhez személyes adatainak megadása nem szükséges. A személyes adatnak nem minősülő adat megadásával Ön hozzájárul a Vision-Express weboldalak tartalmának fejlesztéséhez, valamint ahhoz, hogy jobban megértsük látogatóink weboldal-látogatási szokásait. A Vision-Express profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására.

11. Az adatkezelésért felelős:

Név: GrandVision Hungary Kft.
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Adószám: 12142143-2-44
Cégjegyzékszám: 01-09-468765
E-mail cím: adatvedelem@vision-express.hu
honlap címe: http://www.vision-express.hu
e-DM: NAIH-60744/2013.
Vásárlói adatbázis: NAIH-60748/2013.

12. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: GrandVision Hungary Kft.
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Adószám: 12142143-2-44
Cégjegyzékszám: 01-09-468765
E-mail cím: adatvedelem@vision-express.hu

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni fenti elérhetőségeken a Társaságunk által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá kérheti azok helyesbítését, módosítását, törlését.

Társaságunk az írásbeli tájékoztatáskérés kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást, illetve végzi el a kért módosítást.

Kötelező adatkezelés alapján kezelt adatokat Társaságunk az előírt időtartamig őrzi meg.

Jogérvényesítési lehetőségek:

a) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, annak költségét a Hatóság előlegezi és viseli.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 391-1400
Fax: 391-1410
Honlap:http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz bírósághoz fordulhat az adatkezelő jogsértése miatt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintettnek okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Fel kívánjuk hívni az Érintettek szíves figyelmét az Info tv. 6. § (5) bekezdésére, melynek értelmében az önkéntesen megadott személyes adatot az adatkezelő a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Fontos, hogy a fenti érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban kell, hogy álljon.

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt. További információk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close